September 28, 2020

Elämän polkuja & reittejä… Life’s paths & routes…

Ratkaisukeskeistä keskustelua ja valmennusta

Etsitkö kompassiasi? Autan etsimisessä…

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ohjaa keskustelua ja valmennustilannetta tiettyä logiikkaa noudattaen sellaiseen suuntaan, jonka tavoitteena on parantaa elämän laatua. Keskustelu tai valmennustilanne keskittyy nykyhetkeen ja tulevaisuuden tavoitteisiin ja toiveisiin. Se tekee näkyväksi vahvuuksia ja voimavaroja. Se hahmottaa eteesi ensimmäisiä askelia ja reittiä, jota pitkin lähteä kulkemaan.

Ratkaisukeskeiset menetelmät sopivat niin yksilöille kuin ryhmille ja yhteisöille. Yksi parhaiten tunnetuista metodeista yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille on reteaming. Se on loistava systemaattinen ja motivoiva työkalu tavoitteiden saavuttamiseksi.

Iso osa elämän laadusta ja koetusta onnellisuudesta (40%) riippuu omista näkökulmista, asenteista ja elämäntavoista. Tämä on hieno lähtökohta. Keskiössä on oivallus: Se mihin kohdistaa huomionsa lisääntyy. Mutta moni – itseni mukaan lukien – oivaltaa tämän vasta hyvin myöhään elämässään. Päätät itse, monta kertaa päivässä, mihin asioihin tartut, mitä ajatuksia lähdet viljelemään, mitä päätät puhua ja siten voimistaa itsellesi ja jakaa muille. Ovatko nämä jotakin positiivista vaiko negatiivista, rakentavaa vaiko rikkovaa. Valinnallasi on merkittävä vaikutus sinuun itseesi ja ympärillä oleviin ihmisiin.

Sokrateen kolmoistesti oppilaalleen, joka halusi kertoa hänelle jotakin, toimii hyvänä filterinä: Onko se totta? Onko se jotakin hyvää? Onko se hyödyllistä minulle? Onko se hyödyllistä sinulle?
Jos on, viljele sellaista ajatuksissasi sekä puheissasi.

Paavalin neuvo on myös erinomainen, “ajatelkaa kaikkea mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen.”

Myös seuraavissa lainauksissa piilee suurta viisautta:

”Asiat sinällään eivät vaivaa meitä, vaan se miten ne näemme”.

(Epiktetos)

”Jumala suokoon minulle tyyneyttä hyväksyä ne asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa niitä asioita, joita voin, ja viisautta erottaa nämä toisistaan.”

(Reinhold Niebuhr)

Onnellisuus ei ole jotain valmistekoista. Se syntyy omasta toiminnastamme.”
Minä uskon että onnellisuuden voi saavuttaa mielen harjoittamisen avulla.”

(Dalai Lama)

“Kun se mitä teemme kasvaa sisäisestä varmuudesta, että kaikki mitä tietyllä hetkellä tai koko elämämme aikana teemmekin, on merkityksellistä, silloin noissa valinnoissa on sydän mukana.”  

(Jena Shinoda Bolen)

Keskustelu toisen ihmisen kanssa voi myös selventää sitä, mikä elämässäsi on haaste ja mikä ongelma. Haasteeseen voi löytää ratkaisun, joten haaste poistuu. Ongelma onkin ongelmallisempi! Joskus parasta, mitä voit tehdä on hyväksyä se ja oppia elämään sen kanssa mahdollisimman hyvin. Keskustelun avulla voit alkaa selventää sitä kuvaa, mitä ‘mahdollisimman hyvin’ voisi tarkoittaa. Näet keskustelun avulla esimerkkejä tästä omassa elämässäsi: opi siitä ja tee lisää sitä, mikä toimii. Ja oivalla uutta jatkuvasti. Toiveiden ja unelmien selkiyttäminen voi auttaa näkemään sellaista, mikä voisi olla toteutuskelpoista, eikä jäädä vain unelmaksi. Muutos on mahdollista.

Yllä oleva kaavio esittää myös, että 50% hyvinvoinnistamme ja onnellisuudestamme riippuu geeneistä. Mutta geenienkin toimintaan voi vaikuttaa terveellisillä elämäntavoilla ja ravinnolla. Ja elämäntavoilla ja ravinnolla on sinällään – ei siis pelkästään geenien kautta – hyvinkin suora yhteys mieleen ja siihen, millaiseksi elämämme koemme.

Monilla on tietämättään kehossaan puutostiloja ja epätasapainotiloja, joita korjaamalla myös mieliala kohenee. Monta syytä kiinnittää myös tähän huomiota! Ja onneksi nykytekniikka mahdollistaa tarkat mittaukset, joiden avulla voi täsmällisesti puuttua tilanteeseen. Siksi lähdinkin opiskelemaan ravintoterapiaa, jotta paremmin ymmärtäisin, millainen ravinto ylläpitää terveyttä ja jopa parantaa, jos jokin on jo mennyt pahasti pieleen. Minun terveyteni hajosi pari vuotta sitten, mutta sain sen takaisin… Ja vielä asenteisiin: Asenteissa on voimaa – niillä voit sekä tukea terveyttäsi että tuhota sen.

Kristillisyys on minulle tuttua jo lapsuudesta lähtien, mutta uudelleen mietittyä ja siivilöityä myöhemmällä iällä. Joten minulla on myös valmiutta pohtia hengellisiä asioita, mutta vain, jos niin haluat.

Olen suorittanut Lyhytterapiainstituutin (https://www.lti.fi/) 40 opintoviikon Advanced Solution-Focused Practitioner ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutusohjelman kurssit. Kurssi noudattaa IASTI:n (International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes) standardeja. Otan vastaan harjoitteluasiakkaita. Nähdään!

  • eija (at) eijasoini.net +358 400 706 322
  • Harjoittelijahinta: 10e / 60-75 min
  • Tapaamiset kasvokkain Nummi-Pusulassa tai etänä Zoomin avulla.

Pieni askel parempaan elämään  – opintoryhmä (pdf)

Tämä opintoryhmä, ‘onnelisuuskurssi’ sai kesällä 2020 paljon kiitosta. Pidän opintoryhmää mielelläni uudelleen. Aihepiirien ja harjoitusten synnyttämät ajatukset muuttavat elämää… Ota yhteyttä, jos haluat järjestää opintopiirin tai pyytää minua vetämään jo-olemassa olevaa ryhmää. Tapaamiskertoja on seitsemän.

Solution focused discussion and coaching

Looking for your compass? I’ll help you in searching…

A solution focused approach steers the discussion and coaching situation, following a certain logic, in a direction aimed at improving the quality of life. The discussion or the coaching situation focuses on the present and on the future goals and aspirations. It makes visible your strengths and resources. It outlines a route in front of you to follow.

Solution focused methods suit both individuals and groups. One of the best known methods for individuals, groups and teams is reteaming. It is a great systematic and motivating tool for achieving your goals.

About 40% of the quality of life and perceived happiness depends on our own attitudes, points of view and habits (about 50% depends on our genes and only 10% depends on the circumstances around us). This is a good starting point. There is an realisation in the centre of this: What you pay attention to, increases. But many of us – including myself – learn this very late in life. You decide many times a day which thoughts you grab and cultivate, what you decide to talk about and thus amplify, and share with others. Are these something positive or negative, constructive or breaking. Your choice has a huge impact to yourself and to those around you.

Socrates’s triple test for his student who wanted to tell him something works as a good filter: Is it true? Is it something good? Is it useful for me? Is it useful for you?
If so, cultivate it in your thoughts as well as in your speech.

Paul’s advice is also excellent, “focus your thoughts on what is true, noble, righteous, pure, lovable or admirable, on some virtue or on something praiseworthy.

And there is a lot of wisdom in the following quotations:

”What really frightens and dismays us is not external events themselves, but the way in which we think about them.”

(Epiktetos)

”God, grant me the serenity to accept the things I cannot change,
courage to change the things I can, and wisdom to know the difference.”

(Reinhold Niebuhr)

Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.
I believe that happiness can be acquired by practicing one’s mind.

(Dalai Lama)

“When soul and purpose come together, when we follow a path with heart, then we are on course.”  

(Jena Shinoda Bolen)

Conversation with another person can also clarify what is a challenge and what is a problem in your life. You can find a solution to the challenge and the challenge disappears. A problem is more problematic! Sometimes the best thing you can do is to accept it and learn to live with it as best as you can. With the conversation, you can begin to see what ‘as well as you can’ could mean. By focussed conversation you start to see examples of this in your life: learn from it and do more what has worked well before. And get more insights all the time. By constructing wishes and dreams you start to see things that are possible to realise, not just dream about. Change is possible.

The chart above shows that 50% of our wellbeing and happiness depends on our genes. However, we can to some extent influence our genes by observing a healthy lifestyle and diet. And lifestyles and nutrition as such – not only through genes – have a rather direct connection with the mind and how we experience our lives.

Many suffer unknowingly from nutritional deficiencies and imbalances, and correcting these improves one’s mood. And luckily today’s technology enables precise tests that can be used to correct the situation. Many reasons to give this adequate attention! This is why I started to study nutritional therapy, in order to understand what kind of nutrition supports health and even heals when something has already gone wrong. My health broke a couple of years ago, but I got it back… And again about attitudes: Attitudes are so powerful – you can support your health or you can break it.

Christianity is familiar to me since childhood but rethought through and filtered at a later stages in life. So I have some readiness to ponder spiritual issues, but only if you so wish.

I have completed the 40 credit coursework of an Advanced Solution-Focused Practitioner at Helsinki Brief Therapy Institute (LTI). The programme follows the standards of IASTI (International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes). I am currently doing my customer practice and would be happy to offer my services in counceling and coaching. See you!

  • eija (a) eijasoini.net or 0400 706 322
  • 10€/ 60-75 min (customer practice price)
  • Face to Face in Nummi-Pusula or by Zoom meeting